Concept Wetsvoorstel

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Vergaderjaar 2022–2023

(nummer) Voorstel van wet van de leden xxxxxx houdende wijziging van de Wet

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de kiesdrempel zoals opgenomen in de kieswet te verhogen

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State

gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Kieswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder Art. P6 wordt een tweede lid toegevoegd (onder hernummering van de huidige tekst tot eerste lid)

Nieuw lid 2: Indien het betreft de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, wordt een lijst pas zetels toegewezen indien deze lijst 3 zetels heeft behaald.

B

Art. P7 (de toewijzing van restzetels) tweede lid wordt overeenkomstig aangepast:

2. Indien het betreft de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, komen bij deze toewijzing niet in aanmerking lijsten waarvan het stemcijfer lager is dan 3x de kiesdeler.

Toelichting:

Deze wijziging beoogt de kwaliteit van de inbreng van de Tweede Kamer te vergroten, zonder de waarde van de evenredigheid aan te tasten.   

De Minister van Binnenlandse Zaken